Staff

Sugimoto

Professor
Kenji Sugimoto

Matsubara

Associate Professor
Takamitsu Matsubara

Minami

Affiliate Associate Professor
Yuki Minami

Kobayashi

Assistant Professor
Taisuke Kobayashi

Ogura

Assistant Professor
Masaki Ogura

Hayashi

Secretary
Hideko Hayashi

Students

Doctor Course

Cui

D3
Cui Yunduan

Ishihara

D2
Koji Ishihara (ATR)

Rodriguez

D1
Juan Esteban Rodriguez

Han

D1
Haifeng Han

Master Course (M2)

Ishikura

Yuki Ishikura

Ito

Ryosuke Ito

Tachibana

Sachiko Tachibana

Noto

Kentaro Noto

Fukumi

Wataru Fukumi

Murase

Masaki Murase

Master Course (M1)

Inoue

Kengo Inoue

Imahayashi

Wataru Imahayashi

Iwai

Yudai Iwai

Ozawa

Yuto Ozawa

Takamoto

Yuta Takamoto

Tsurumine

Yoshihisa Tsurumine

Norinaga

Yu Norinaga

Yoshikawa

Yuki Yoshikawa

Collaborators

Tanaka

NIT, Niihama College
Assistant Professor

Daisuke Tanaka